HSM dokončovací strategie

 • Konstantní Z

  Řezy v obrábění strategií Konstantní Z jsou generovány pomocí sady kontur z ploch, které popisují tvar ploch na různých úrovních osy Z - jako horizontální řezy geometrií. Toto je nejlepší strategie pro před-dokončování a dokončování strmých ploch. Díky omezení kontaktního úhlu při této strategii na 30°-90° jsou obrobeny jen strmější oblasti, zatímco ty mělčí jsou ponechány vhodnějším strategiím.

 • Hybridní konstantní Z

  Kombinace tradiční strategie Konstantní Z s 3D kapsováním. Přidávají ze zde do mělkých oblastí mezi po sobě jdoucí dráhy další dráhy, což dělá tuto strategii nejlepší pro optimální dokončení celé součásti.

 • Šroubovice

  Zde se pokryje celý model souvislou, sestupující, šroubovou dráhou nástroje, což zamezí nepotřebným spojovacím pohybům.

 • Obrábění rovin

  Strategie Obrábění rovin automaticky vyhledá všechna rovná místa na dílu a vyčistí je na úrovni osy Z dané oblasti. Používá přitom podobné funkce jako hrubování. Nájezd nástroje je také podobný hrubování, spirálový nebo konturový a s hladkými nájezdovými pohyby. Pokud chce uživatel danou oblast obrobit více než jen jednou dráhou, může být přidáno libovolné množství vrstev na ose Z.

 • Řádkování

  Řádkování je jednou z nejužívanějších dokončovacích strategií. Dráhy řádkování jsou typicky používány pro před-dokončování zbytků po hrubování a k dokončování mělkých oblastí. Řezy jsou rovnoběžné s rovinou XY a sledují povrch ve směru osy Z. Můžete nastavit jejich úhel i kroky v horizontálním směru. Pro dokončení celého dílu se používají kolmé dráhy.

 • Paprsky

  Paprskovité obrábění umožňuje uživateli snadno obrábět radiální díly. Řezy se sbíhají do centrálního bodu se schopností zastavit kousek od středu, kde se dráhy nástroje zhušťují. Tato strategie je ideální pro použití na oblasti, které obsahují mělké zahnuté povrchy a kruhové oblasti, spolu s použitím kontaktního úhlu mezi 0° a 40°.

 • Spirála

  Tato strategie vytváří spirálovou dráhu nástroje z daného výchozího bodu, přičemž udržuje neustálý kontakt mezi dílem a nástrojem při obrábění v daných hranicích. Krok dolů je definován rozdílem mezi dvěma prstenci dráhy. Výchozí bod je vybrán automaticky, ale může být uživatelem definován i jinak.

 • Mezi křivky

  Obrábění mezi křivkami generuje dráhu nástroje na základě hranic tvaru a směrových profilů. Dráhy probíhají po ploše souběžně s tvarem a ve směru odvozeném od průběhu okolních hranic. Každá dráha bere ohled na tvar té předcházející a přejímá některé charakteristiky dráhy následující, čímž dochází k plynulým změnám v tvaru drah. Obrábění mezi křivkami je vhodnou dokončovací strategií dosahující kvalitního povrchu a vysoké produktivity na mírně proměnlivých podélných tvarech se zakřiveným profilem toku.

 • Offset

  Brábí se zde rovnoběžně s Řídící křivkou, která znásobena a odsazena uživatelem zadaným bočním krokem a pak pokrývá plochu součásti.

 • 3D křivka

  Dráha je v této strategii vytvářena spuštěním řezného nástroje na povrch a jeho vedením podle jedné nebo více hranic, čímž dojde k efektu gravírování. Může se používat ke gravírování textu nebo srážení hran podle kontury. Pro obrábění v konstantní hloubce pod povrchem může být použit záporný přídavek.

 • Zbytkové dokončování

  Zatímco tužkové obrábění vertikálních rohů vytváří nepříznivé řezné podmínky, kdy hrozí poškození frézy, strategie zbytkového dokončování zpracovává rohy z vrchu, což je pro tyto případy lepší technologie. Strmé i mělké oblasti jsou obráběny v jedné dráze nástroje různými strategiemi zbytkového dokončování.

 • Konstantní krok

  Dokončovací strategie Konstantní krok zachovává konstantní, stejně velký krok dolů mezi jednotlivými řezy nástroje, bez ohledu na strmost dílu. Vytváří 3D řezy, které jsou od sebe v konstantní vzdálenosti podél plochy dílu. Tato strategie může být aplikována v jakýchkoliv hranicích nebo na celý díl.

 • Tužkové obrábění

  Tužkové obrábění vytváří dráhy nástrojů podél vnitřních rohů s malým poloměrem. Odstraňuje materiál, který nelze zlikvidovat žádnou jinou strategií. Tužkové obrábění se užívá k dokončování rohů, které by jinak mohly nést stopy po předešlých obráběcích operacích. Je ideální pro obrábění rohů, jejichž poloměr je shodný s poloměrem frézy.

 • Koutové obrábění

  Koutové obrábění je rozšířením předchozího, kdy uživatel může definovat počet a posun více řezů. Tato strategie může být užitečná, když předchozí řezný nástroj nedokázal odstranit všechen materiál z vnitřního rohu. Tyto několikanásobné řezy budou vedeny zvnějšku do rohu a zajistí kvalitní dokončení povrchu.

 • Rohový offset

  Tato strategie je podobná strategii Konstantní krok. Vytvoří dráhu nástroje s ohledem na ostré kouty tak, aby pohyb nástroje probíhal souběžně s kouty. Může se tak postupně přiblížit do náročné oblasti bez rizika výrazné změny řezných podmínek, jako je velikost opásání nástroje a množství odebíraného materiálu. Nastavení rozdílného kroku dle zakřivení povrchu je silným prostředkem pro obrábění komplexních tvarů náročných projektů.

 • Pokročilé konstantní Z

  Je navrženo zejména pro dokončování součástí, které obsahují jak mělké, tak vertikální stěny.

 • Kombinované strategie

  2 v 1 operaci. Umožňují kombinovat dráhu nástroje Konstantní Z s drahou nástroje následujících strategií:

  • Obrábění rovin,
  • Řádkování,
  • Konstantní krok,
  • Rohový offset.